Algemene voorwaarden Dog-Coach

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1.1 Dog-Coach: genoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek,  persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 74041932.

1.2 Cursist: hondeneigenaar die de Dog-Coach wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en/of training van zijn/haar hond en/of deelneemt aan een activiteit die door de Dog-Coach wordt georganiseerd.

1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de Dog-Coach zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.

1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen en/of activiteiten.

 

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die de cursist aangaat met de Dog-Coach.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van de  Dog-Coach middels mondelinge of schriftelijke afspraken of online aanmelding. Welke allen bindend zijn. 

2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld/bijdrage voor een les of activiteit te voldoen. Voor aanvang van de eerste les dient u het cursusgeld te hebben voldaan. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL69 RABO 032 57 88 251 op naam van Claudia Boy  te Den Dungen, onder vermelding van de hondennaam en de activiteit.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt de Dog-Coach zich het recht om de cursist niet deel te laten nemen aan de cursus/les/activiteit.

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus/activiteit.

2.6 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de Dog-Coach heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

3.1 De Dog-Coach bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, activiteit of cursusdag uit het aanbod van de Dog-Coach.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de Dog-Coach het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 De Dog-Coach bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting met een eenvoudige lijn. Slipkettingen, halti’s, gentle leaders en dergelijke hulpmiddelen  zijn alleen onder begeleiding van de Dog-Coach toegestaan. 

Prikbanden, stroombanden half checks,  zijn niet toegestaan op het terrein/tijdens activiteiten van de Dog-Coach. Tevens worden jacht- politie- en uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen/activiteiten.

3.6 De Cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen. De kennelhoest enting is niet verplicht.

3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de Dog-Coach vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de Dog-Coach aangewezen plek. Honden die niet deelnemen aan de cursus worden alleen in goed overleg en met uitdrukkelijke toestemming op het terrein toegelaten. De Dog-Coach behoudt zich het recht om niet deelnemende honden tijdens de lessen/activiteiten te weren op het terrein.

3.9 Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen. Cursisten die dit toch doen worden uitgesloten van verdere lessen zonder teruggaaf van het lesgeld.

 

Artikel 4: Cursussen

4.1 Puppycursus: Cursist komt in aanmerking voor de Puppycursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 8 weken of ouder.

4.2 Vervolgcursus: Cursist komt in aanmerking voor de Vervolgcursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt 5 maanden of ouder is.

 

Artikel 5: Annulering van lessen/cursus/consult

5.1 De Dog-Coach bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de Dog-Coach zijn afgelast worden automatisch verschoven.

5.2a Afmelding van een les kan persoonlijk, per telefoon of e-mail.

5.2b Bij ziekte van jezelf of je hond, vakantie of andere redenen kan één keer een les één week doorgeschoven worden. Als je verhinderd bent laat dit dan van te voren weten. Inhalen van een privéles is mogelijk indien minimaal 24 uur van te voren aangegeven. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen/activiteiten plaatsvinden.

5.2c Bij annulering van de cursus/les/activiteit door de cursist gelden de volgende betalingsverplichtingen;

Bij annulering eerder dan 4 weken voor aanvang van de cursus/les/activiteit wordt niets in rekening gebracht.

Bij annulering vanaf 4 tot 2 weken voor aanvang van de cursus/les/activiteit wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

5.2d Bij te weinig aanmeldingen wordt een cursus door de Dog-Coach geannuleerd, waarna het volledige cursusgeld wordt terugbetaald.

5.3 Bij extreme weersomstandigheden worden de lessen afgelast en schuiven ze een week door.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de Dog-Coach

6.1 De Dog-Coach is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te overlijden.

6.2 De Dog-Coach is  niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

6.3 Indien er sprake is van enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van direct met haar dienstverlening verband houdende zaken is de aansprakelijkheid van de Dog-Coach maximaal gelimiteerd aan de cursuswaarde, de factuurwaarde of het totale cursusgeld. 

6.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de Dog-Coach op internet of andere publicaties binden de Dog-Coach niet.

6.5 De Dog-Coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook wanneer de Dog-Coach of één van haar medewerkers of vrijwilligers met de hond van de cursist bezig zijn. Dit geldt tevens voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en vrijwilligers en de locatie waar de activiteit plaatsvindt.

7.2 Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de Dog-Coach van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 8: Copyright

8.1 Alle door de Dog-Coach verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de Dog-Coach. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dog-Coach worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op overeenkomsten gesloten met de Dog-Coach is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.